Met loonbeslag toch recht op energietoeslag?

Vanwege de gestegen energiekosten hebben gemeenten de bevoegdheid gekregen om aan inwoners met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag te verstrekken. Maar hoe zit het wanneer je over een hoger inkomen beschikt, maar door loonbeslag, een schuldregeling of wsnp feitelijk niet over het hele inkomen kunt beschikken? Kom je dan ook voor de energietoeslag in aanmerking?

Energietoeslag
Heb je een laag inkomen dan kun je voor een eenmalige energietoeslag in aanmerking komen. Veel gemeenten hanteren een inkomensgrens van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Voor de hoogte van de energietoeslag hanteert het Rijk een richtbedrag van € 800,-. De energietoeslag is een vorm van categoriale bijzondere bijstand. Dit betekent dat niet individueel beoordeeld wordt of je ook daadwerkelijk hoge energiekosten hebt. De energietoeslag mag ambtshalve worden verstrekt. Veel gemeenten doen dit aan iedereen van wie bekend is dat ze tot de minimadoelgroep behoren.

Loonbeslag, schuldregeling en wsnp
De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Er is alleen recht op bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten indien deze kosten naar het oordeel van de sociale dienst niet uit het besteedbaar inkomen voldaan kunnen worden, de zogenaamde draagkracht. Als men een hoog inkomen heeft, maar vanwege een beslag op het inkomen feitelijk minder ontvangt, moet dan uitgegaan worden van het hogere inkomen (zonder beslagafdracht) of het feitelijk lagere inkomen?

De Centrale Raad voor Beroep (CRvB) heeft op 28 maart 2006 bepaald dat uitgegaan moet worden van het inkomen waarover men redelijkerwijze kan beschikken en dat is het inkomen dat overblijft na beslagafdracht. De CRvB heeft dit op 19 januari 2021 nogmaals bevestigd. Deze jurisprudentie geldt dus ook voor de energietoeslag. Bij een minnelijk traject schuldhulpverlening en bij de WSNP zal hetzelfde gelden: betrokkene kan feitelijk over een lager inkomen beschikken, namelijk het 'vrij te laten bedrag' (vtlb).

Hoog inkomen, helemaal geen draagkracht?
Bij een hoog inkomen kan het in aanmerking nemen van het feitelijk beschikbare inkomen nog nadelig uitpakken. De beslagvrije voet is namelijk hoger naarmate het inkomen stijgt. In de beslagvrije voet wordt namelijk de verminderde aanspraak op huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget gecompenseerd. Feitelijk heeft men bij beslag minder te besteden dan iemand met een inkomen op bijstandsniveau. Het is zeer wel verdedigbaar dat bij beslag op het inkomen er altijd vanuit moeten worden gegaan dat er geen draagkracht is. Vanuit SchuldInfo wordt hierover een proefprocedure gevoerd.

Bij schuldregeling mag je de energietoeslag houden
Wanneer een schuldregeling of de wsnp van toepassing is, dan mag je de energietoeslag houden.


Bron: Andre Moerman, Schuldinfo

Met loonbeslag toch recht op energietoeslag?