Welk belang weegt zwaarder: gezondheid of budget?

Moet de tandarts of fysio toestemming vragen aan de bewindvoerder? Een bewindvoerder gaat over de financiën en niet over persoonlijke zaken als de keuze voor een bepaalde medische behandeling. Wat als de belangen tegenstrijdig zijn.

Mocht iemand niet zelf kunnen beslissen over medische behandelingen, dan kan de rechter hiervoor een mentor benoemen. Echter vaak hebben dit soort persoonlijke keuzes wel financiële gevolgen, denk aan het bezoek aan de tandarts of fysiotherapeut. Wie beslist dan wanneer er geen mentor is?

Rechtbank Amsterdam wijkt (vooralsnog nog) af

In tegenstelling tot de andere rechtbanken, neemt de rechtbank Amsterdam een afwijkend standpunt in, namelijk dat in beginsel de persoon zelf beslist en niet de bewindvoerder. De rekening moet betaald worden, ook wanneer de tandarts of fysiotherapeut het bewind kende of had behoren te kennen. Uit de wetsgeschiedenis wordt duidelijk dat dit standpunt van de rechtbank Amsterdam geen stand kan houden.

Overeenkomst sluiten met onder bewind gestelde
Wanneer een overeenkomst wordt gesloten met iemand wiens goederen onder bewind staan, zonder instemming van de bewindvoerder, heeft dit gevolgen voor de nakoming. Dit is het geval als de schuldeiser van het bewind wist of had kunnen weten. Dit laatste is het geval wanneer het bewind gepubliceerd is in het curatele- en bewind register.

Als de overeenkomst betrekking heeft op goederen die onder bewind staan (de rechthebbende verkoopt bijvoorbeeld zijn auto) dan is de overeenkomst ongeldig en kan dit, wanneer de bewindvoerder hier een beroep op doet, ongedaan gemaakt worden.

Andere overeenkomsten die niet betrekking hebben op de onder bewind gestelde goederen zijn in beginsel wel geldig. Denk hierbij aan het sluiten van een lening, het boeken van een reis of het organiseren van een feest. De rekening kan echter niet verhaald worden op de onder bewind gestelde goederen. Het einde van het bewind brengt hierin geen verandering. Aangezien er ook geen verhaal mogelijk is op toekomstige vorderingen, heeft een toewijzend vonnis geen waarde en zal de vordering moeten worden afgewezen.

Bezoek aan de tandarts: de gangbare jurisprudentie
Een bezoek aan de tandarts kan behoorlijk in de papieren lopen. De onder bewind gestelde kan zelfstandig een overeenkomst met de tandarts sluiten. Echter wanneer de tandarts het bewind kende of had behoren te kennen, kan de rekening volgens de gangbare jurisprudentie niet op de onder bewind gestelde goederen worden verhaald. Zo oordeelden diverse rechtbanken. De tandarts had maar in het bewind register moeten kijken. De rechtbank Amsterdam oordeelt anders over deze kwestie. Met een verwijzing naar art. 1:458 BW komt de rechtbank Amsterdam tot het oordeel dat bij beschermingsbewind betrokkene zelf bevoegd blijft te beslissen over een bezoek aan de tandarts, de fysiotherapeut of soortgelijke beslissing, ongeacht de kosten die hiermee gemoeid zijn. Wel moet het gaan om noodzakelijke medische behandelingen.

Art. 1:458 BW gaat echter over de situatie dat er zowel sprake is van bewind als mentorschap. De bepaling is bedoeld om conflicten tussen de mentor en bewindvoerder te voorkomen.

In de Memorie van Toelichting staat hierover:
“Indien ten behoeve van de betrokkene niet alleen in een mentorschap maar ook in een beschermingsbewind is voorzien over een of meer van diens goederen en de bewindvoerder een andere persoon is dan de mentor - hetgeen in het algemeen gesproken niet de voorkeur verdient, zie hiervoor artikel 452, derde lid - komen de bevoegdheden van de bewindvoerder in de in artikel 453, eerste lid, bedoelde aangelegen– heden voor zover deze vermogensrechtelijke aspecten zouden hebben, toe aan de mentor. Diverse beslissingen van de mentor in deze aangelegenheden brengen immers vermogensrechtelijke gevolgen met zich. Bij dit laatste kan bij voorbeeld worden gedacht aan een beslissing tot opname van de betrokkene in een AWBZ-inrichting, waarbij een eigen bijdrage moet worden betaald of aan een beslissing tot ad hoc-uitgaven zoals die voor een therapeutische stoel. De in artikel 458 neergelegde regel, die mogelijke conflicten kan voorkomen, ligt dan ook in de rede.”

En in de Nota n.a.v. het eindverslag
“Het nut daarvan is dat wordt voorkomen dat twee personen kunnen optreden - en daarbij tot verschillende beoordelingen en beslissingen kunnen komen.”

Het betreft hier dus niet een bewuste keus om de vermogensrechtelijke gevolgen van persoonlijke beslissingen als tandarts en fysio bij de onder bewind gestelde zelf te laten. Het gaat hier nadrukkelijk alleen om de situatie dat er zowel een bewindvoerder als een mentor is.


Bron: Schuldinfo.nl

Welk belang weegt zwaarder: gezondheid of geld?