Uitstromen uit het bewind en dan?

Wanneer klanten niet langer bewindvoering nodig hebben, kan het bewind worden opgeheven door de kantonrechter. Een sprong in het diepe is dan vaak het gevolg, waarbij de kans op recidive reëel is. Gemeente Amsterdam is samen met Beaufin en twee collega kantoren een intensief uitstroomtraject gestart als onderdeel van De Amsterdamse Aanpak rond Armoede en Schuldenproblematiek. Waar tijdsinvestering van de bewindvoerder op het vergroten van zelfredzaamheid van de cliënt van slechts 1 uur per jaar is gesteld door de wetgever, ligt dit in de Amsterdamse Aanpak compleet anders.

In het uitstroomtraject beschermingsbewind werkt de klant op behoefte en vermogen aan financiële zelfredzaamheid. Tevens is er aandacht voor andere leefgebieden. In de aanpak hoeft algehele financiële zelfredzaamheid niet het einddoel te zijn. Kleine stappen richting zelfredzaamheid en/of het herkennen wanneer hulp nodig is en deze hulp weten te vinden en uiteindelijk overstappen naar een lichtere vorm van begeleiding (budgetbeheer of maatjesproject) kan ook een uitkomst zijn.

Doelgroep

Als doelgroep in de pilot en het breed uit te rollen vervolg, gelden de klanten in schuldenbewind. Dit zijn klanten die wegens problematische schulden onderbewind kwamen. Deze groep bevindt zich in het laatste jaar van de MSNP of WSNP. Waarbij binnen de afloscapaciteit een schuldregeling is getroffen met schuldeisers. Deze klanten kunnen direct worden aangemeld.

Alle klanten in schuldenbewind die voldoen aan de bovenstaande eisen kunnen deelnemen aan een uitstroomtraject. Tenzij er sprake is van:

 • Ernstige verslaving/psychiatrie waarbij er (ondanks inschakelen van hulp) nog geen stabiliteit is bereikt
 • Ernstige vormen van agressie naar professionals toe
 • Weigeren van hulpverlening, ernstig zorg mijdend gedrag
 • Verstandelijke beperking waarbij gebleken is dat er gebreken zijn op het gebied van leerbaarheid
 • Ernstige spanning in de gezinssituatie (bijv. betrokkenheid jeugdzorg of andere ondersteuning vanwege instabiele gezinssituatie)
 • Taalachterstand, laaggeletterdheid of Nederlandse taal niet machtig

Duur

Het uitstroomtraject duurt, afhankelijk van de hulpvraag, ongeveer een jaar. Daarna is er nog een periode ‘vinger aan de pols’ contact.

Rolverdeling

De financiële coach van de MaDi is gedurende het uitstroomtraject de regiehouder. De financiële coach signaleert wanneer ingrijpen of hulp nodig is en handelt daarna (door bijvoorbeeld hulp van andere partijen in te zetten).De beschermingsbewindvoerder heeft een faciliterende rol (bijvoorbeeld aanpassen frequentie leefgeld).

Werkwijze

De bewindvoerder brengt het uitstroomtraject direct bij aanvang van het bewind al onder de aandacht bij de klant. Indien klant in een geslaagde minnelijke of wettelijke regeling zit, zal de bewindvoerder uiterlijk een jaar voor het einde van dit traject de klant wijzen op het uitstroomtraject en voorzien van informatie.

 • Bewindvoerder meldt, met toestemming van de klant, de klant aan bij de MaDi in het woongebied van de klant. (Tijdens de pilot uitsluitend Combiwel ABC West en SEZO)
 • De Madi neemt na de aanmelding binnen 14 dagen contact op met de klant.
 • De financiële coach van de MaDi stuurt de klant per e-mail een Mesis vragenlijst (sturings- en adviesinstrument) op of nodigt de klant uit om Mesis op locatie in te vullen. Indien nodig wordt de klant ondersteunt bij het invullen van de vragenlijst.
 • De financiële coach nodigt de klant en bewindvoerder uit voor een driegesprek. Op basis van driegesprek wordt er een plan van aanpak opgesteld. Tijdens het driegesprek worden ook de verwachtingen van het uitstroomtraject besproken (wat is de behoefte van de klant? maar ook, wat veranderd er straks als beschermingsbewind is opgeheven?).
 • Onderdelen en doelen van plan van aanpak (kunnen) zijn:
  • Leerdoelen vaststellen
  • Tussen- en eindevaluatie plannen
  • Inkomensreparatie
  • Wegwijs maken in de wereld van voorzieningen
    • welke zijn er
    • hoe vraag je die aan
    • (simpele) aanvragen zelf leren doen
    • waar ga je naar toe als het je zelf niet lukt
  • Wegwijs maken in de sociale basis
    • Wat is het aanbod binnen de sociale basis
  • (Digitale) vaardigheden aanleren
    • Internetbankieren
    • Omgaan met administratie
    • Communiceren met instanties
    • Budgetteren
    • Abonnementen / contracten vergelijken
  • Aandacht voor activering
    • Begeleiden naar betaald werk
    • Begeleiden naar vrijwilligerswerk