Prinsjesdag 2023, dit moet je weten

De derde dinsdag van september was het Prinsjesdag. Dit jaar anders dan anders, omdat Nederland een demissionair kabinet heeft en wij over twee maanden naar de stembus mogen. Hieronder vind je een samenvatting van de plannen, wat ze betekenen voor onze cliënten en ons werk als wettelijk vertegenwoordiger.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Vakspecialisten opleider Lindenhaege heeft dit voor ons op een rij gezet.

Vroegsignalering en bijzondere bijstand

Het kabinet stelt in 2024 € 50 miljoen beschikbaar aan gemeenten zodat zij extra kunnen inzetten op vroegsignalering en bijzondere bijstand. Dit blijft gelijk t.o.v. 2023.

Financiële educatie

Het kabinet blijft inzetten op het voorkomen van geldzorgen en schulden en stelt daarom ook in 2024 geld beschikbaar voor financiële educatie. In 2023 alleen voor mbo-scholen en in 2024 ook voor het primair en voortgezet onderwijs

Koopkracht en armoedebestrijding 

De koopkrachtcijfers laten zien hoeveel inkomen huishoudens gemiddeld te besteden hebben. Deze cijfers houden geen rekening met veranderingen in persoonlijke omstandigheden, zoals het verliezen van werk, het krijgen van kinderen of verhuizen. De koopkrachtmaatregelen voor 2024 zijn vooral gericht op armoedebestrijding.

De koopkracht stijgt gemiddeld met 1,7%.

Huishoudens met een laag inkomen worden het hardst geraakt. Het kabinet wil deze huishoudens helpen bij de koopkrachtproblemen met een pakket van € 2 miljard vanaf 2024. De arbeidskorting, huurtoeslag en het kindgebonden budget worden verhoogd. Ook blijft het Tijdelijk Noodfonds Energie bestaan voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening.

De uitgaven voor armoedebestrijding en koopkrachtverbetering komen onder andere uit de verhoging op accijnzen van alcohol en sigaretten. Verder heeft het kabinet besloten om de grens van de inkomstenbelasting box 1 minder hard te laten stijgen dan de inflatie.

Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Het kabinet heeft een eerste Voortgangsrapportage over de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook heeft het kabinet het eerste deelrapport van de Commissie Sociaal Minimum (CSM) ontvangen. Bij de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden houdt het kabinet extra aandacht voor kinderen.

Energiebelasting

In 2024 stijgt de energiebelasting. Huishoudens gaan volgens de gepresenteerde plannen op jaarbasis € 90 meer betalen aan energiebelasting. Daar komt volgens de Autoriteit Consument & Markt nog eens € 96 bovenop door een stijging van de netbeheerkosten. Daarnaast stopt het prijsplafond definitief op 31 december 2023. Inmiddels zien we ook dat de energietarieven weer stijgen.

Toeslagen

Het kabinet verhoogt in 2024 opnieuw de huurtoeslag en het kindgebonden budget (kgb). Gezinnen met meer of oudere kinderen ontvangen grotere bedragen. Het CSM heeft in haar onderzoek gezien dat deze gezinnen de grootste tekorten hebben.

Schoolmaaltijden

Ook blijft het kabinet bijdragen aan het versterken van het meedoen en de ontwikkeling van kinderen. In 2024 stelt het kabinet € 52,5 miljoen beschikbaar voor het blijven aanbieden van schoolmaaltijden.

Digitaal loket inkomensondersteunende regelingen

Om de bestaanszekerheid verder te verbeteren wil het kabinet blijven werken aan het verbeteren van het eigen initiatief van de overheid als het gaat om het gebruik van bestaande inkomensondersteunende regelingen. Het kabinet onderzoekt of het haalbaar is om één digitaal loket te maken. In dit loket kan iedereen dan zien van welke regelingen hij gebruik kan maken.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het kabinet opent opnieuw het Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens met lagere inkomens en een hoge energierekening. Het kabinet reserveert hiervoor maximaal € 60 miljoen en stelt hiervan in eerste instantie € 40 miljoen beschikbaar.

Belastingen

Heeft iemand de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Het belastingtarief in de eerste schijf is verhoogd met 0,04 procentpunt. Het tarief in de tweede schijf is gelijk gebleven. De inkomensgrens van de eerste schijf is verhoogd met € 2.593,-.

Zorgpremie

Per maand stijgt de zorgpremie van ongeveer € 137,- naar ongeveer € 149,-.

Eigen risico

De totale hoogte van het maximaal verplicht eigen risico blijft tot en met 2025 € 385,- en het vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,- blijft. In 2023 en 2024 verandert er dus nog niets. De wetswijziging rond Aanpassing Eigen risico gaat pas in op 1 januari 2025.

Zorgtoeslag

Het kabinet heeft de zorgtoeslag op maximaal € 1.523,- per jaar vastgesteld. Dit is € 126,- per maand.

Het kabinet verwacht dat minder huishoudens in 2024 recht hebben op zorgtoeslag. Dit komt omdat de eenmalige verhoging van de zorgtoeslag als tegemoetkoming van de hoge energiekosten is vervallen.

Huurtoeslag

Het kabinet verhoogt voor de lage en middeninkomens het maximale bedrag aan huurtoeslag met € 416,- per jaar. Dit is ongeveer € 35,- per maand.

Kinderopvangtoeslag

In 2024 wijzigen de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag.

Dagopvang 0 – 4 jaar: van € 8,97 naar € 9,65

Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar: van € 7,72 naar € 8,30

Gastouderopvang 0 – 12 jaar: van € 6,73 naar € 7,24

Het kabinet past de wetgeving rondom het zwangerschapsverlof aan. Hierdoor krijgen alle ouders die volgens de Wet kinderopvang (Wko) recht hebben op kinderopvangtoeslag vanaf 2025 kinderopvangtoeslag tijdens de periode van de bevalling.

Kindgebonden budget

Het kabinet verhoogt het maximale bedrag aan kindgebonden budget voor het eerste kind met € 750,- per jaar. Dit is ongeveer € 62,- per maand. Voor het tweede en volgende kind verhoogt het kabinet het maximale bedrag met € 883,- per jaar. Dit is ongeveer € 73,- per maand.

Voor kinderen van 12 en tot en met 15 jaar verhoogt het kabinet het extra kindgebonden budget met € 400,- per jaar. Ook voor kinderen van 16 en 17 jaar verhoogt het kabinet het extra kindgebonden budget met € 400,- per jaar.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo 2015

Het kabinet heeft besloten om het abonnementstarief in de Wmo 2015 met ingang van 1 januari 2026 af te schaffen en in plaats daarvan de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo 2015 opnieuw in te voeren. Deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage geldt dan voor de huishoudelijke hulp en alle andere Wmo-voorzieningen waarop nu het abonnementstarief van toepassing is.

Jonggehandicaptenkorting

Het kabinet schrapt de verlaging van de jonggehandicaptenkorting. Deze verlaging gaat dus niet door.


Bron: Lindenhaege en Gaslicht.com

Prinsjesdag 2023, dit moet je weten