Convenant bewindvoering op de kaart in Zaanstad

Op 20 juni 2019 tekende Beaufin directeur Joris Korse, in bijzijn van wethouder Songül Mutluer (Armoedebeleid), het convenant ‘Bewindvoering op de Kaart in Zaanstad'. De afspraken richten zich op het beter ondersteunen van inwoners, op hun weg naar financiële zelfredzaamheid. Er is daarbij meer maatwerk en een efficiëntere samenwerking tussen de partijen.

De afgelopen maanden zijn Joris en Beaufin collega Javier Cornelisse nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant tussen de Sociaal Wijkteams van Gemeente Zaanstad, Kredietbank Nederland, zorgverleners Odion, Leviaan, Leger des Heils en bewindvoeringskantoren. Het convenant omvat een samenwerking om de inwoners in Zaanstad uit de schulden te helpen.

Zaanstad heeft de bestrijding van armoede hoog op de agenda. Het eerste uitgangspunt is het voorkomen dat inwoners in de financiële problemen komen. Voor mensen die al in de schulden zitten - en onder bewind zijn gesteld door de rechter - is het belangrijk dat de bewindvoerder de financiële zaken van de inwoner goed regelt.

Wethouder Songül Mutluer (Armoedebeleid): "We zorgen dat mensen zo goed mogelijk uit de schulden worden geholpen. Met de nieuwe afspraken willen we de kwaliteit en kwantiteit van bewindvoerders in Zaanstad beter borgen. Dankzij het convenant is voor iedereen helder met wie we samenwerken en onder welke voorwaarden."

Eerdere intenties, nu concrete afspraken
Het convenant is ondertekend door allerlei partijen waar inwoners met (dreigende) schulden mee te maken krijgen, zoals Kredietbank Nederland, Sociaal Wijkteams, de GGD, Leviaan, Odion, Leger des Heils en professionele bewindvoerders. In 2017 en 2018 hebben partijen al de intentie uitgesproken om samen de financiële ondersteuning naar inwoners te verbeteren.

Nu liggen er concrete afspraken, in hoofdlijnen:
- Duidelijkheid voor inwoners en alle betrokkenen over wie is aangesloten en wie welke verantwoordelijkheid oppakt.
- Meer maatwerk. De afstemming tussen de partijen is vanaf nu onderdeel van de dagelijkse gang van zaken en niet alleen bij signalen en klachten.
- Efficiëntere samenwerking. De aangesloten bewindvoerders schakelen vanaf nu direct met de juiste afdelingen bij de gemeente. Ook kunnen ze bij de rechtbank hun schuldendossiers aanleveren, zonder tussenkomst van de Sociaal Wijkteams.
- Partijen trekken samen op. De Sociaal Wijkteams en de bewindvoerders trekken samen op in financiële educatie en het aanbieden van informatiebijeenkomsten.

Structureel uit de (financiële) problemen, Zaanstad als voortrekker

De diversiteit aan partijen, inclusief de zorgpartners, geeft een beter inzicht in de problemen van de inwoner. Het wordt makkelijker om te bepalen of bewindvoering het juiste of het enige middel is om de inwoner te helpen.

In sommige gevallen kan men eerst kiezen voor een lichtere vorm, zoals budget coaching of vrijwillig budget beheer. En vaak spelen er meer problemen dan alleen financiën. Dan is het belangrijk om deze problemen in samenhang aan te pakken om terugval te voorkomen.

Zaanstad loopt hiermee landelijk vooruit op de invoering van het Adviesrecht dat volgend jaar wordt ingevoerd.

(bron: Zaandamsdagblad.nl)

Convenant bewindvoering op de kaart in Zaanstad