Ontslag Gelderse bewindvoerder vanwege slechte bereikbaarheid

“U bent…beller 68 in de wachtrij.” Dit is bijna niet voor te stellen, maar helaas bittere werkelijkheid voor de cliënten van een bewindvoeringskantoor in Gelderland. Terwijl ook emailverzoeken van begeleiders weken onbeantwoord bleven. De Rechtbank vond de maat vol en ontsloeg het kantoor in al haar dossiers.

Beschermingsbewind is een ingrijpend middel. Vandaar dat er allerlei kwaliteitseisen gelden en de rechter hierop toeziet. In het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren zijn allerlei kwaliteitsnormen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Ten aanzien van de bereikbaarheid is geregeld dat de bewindvoerder ten minste tijdens vier werkdagen per week voor de onderbewind gestelde telefonisch bereikbaar is gedurende 2 uur per dag en voor het overige zodanig bereikbaar is, dat de onder bewind gestelde binnen twee werkdagen een reactie ontvangt. De rechtbank Gelderland heeft bij een bewindvoerderskantoor in het kader van toezicht in 17 zaken onderzocht hoe het hiermee staat en dat blijkt teleurstellend. De kantonrechter rekent dit de bewindvoerder zwaar aan met ontslag tot gevolg.

De rechter kwam onder meer als volgt tot zijn oordeel:

In het plan van aanpak moet ook vermeld staan wie de contactpersoon van onder bewind gestelde is en wie diens vervanger is. Mocht de contactpersoon wijzigen dan moet dat onverwijld worden doorgegeven. In de toelichting van het Besluit staat hierover (hetgeen ook voor de bewindvoerder geldt): “Op deze wijze weet de betrokkene steeds bij wie hij met zijn vragen terecht kan en wordt de curator gedwongen zijn bedrijfsproces zo in te richten dat iedere onder curatele gestelde één vast aanspreekpunt heeft. Daarmee wordt, indien een rechtspersoon tot curator is benoemd, de continuïteit van het menselijke aspect, in de vorm van de betrokkenheid door één vaste persoon, gewaarborgd.”


Toezicht door de rechter
De rechter houdt toezicht op de wijze waarop het bewind wordt uitgevoerd. De rechtbank Gelderland heeft bij een bewindvoerderskantoor in 17 zaken onderzocht op welke wijze het bewind wordt uitgevoerd en daarbij met name geconstateerd dat de bewindvoerder niet goed bereikbaar is en niet binnen twee werkdagen reageert. De kantonrechter neemt dit zeer ernstig en ontslaat de bewindvoerder en benoemt een nieuwe.

In één van de zaken oordeelt de rechter als volgt (RBGEL:2022:6519):

“Uit de antwoorden die van de zijde van rechthebbende zijn gegeven op de gestelde vragen, blijkt dat de bewindvoerder niet steeds voldoende bereikbaar is. Vragen die gesteld worden door rechthebbende of zijn begeleiding worden niet altijd binnen twee werkdagen beantwoord. Daarnaast wordt aangegeven dat rechthebbende geen vaste contactpersoon heeft en dat verschillende personen zijn mails beantwoorden. Ook wordt aangegeven dat rechthebbende nooit een persoonlijk gesprek heeft gehad met zijn bewindvoerder. De bewindvoerder is per brief d.d. 22 augustus 2022 verzocht een schriftelijke reactie te geven op deze antwoorden. De bewindvoerder heeft niet voldaan aan dit verzoek. De klachten zijn derhalve niet weersproken.”


Slechte bereikbaarheid van de bewindvoerder heeft ook een negatieve invloed op de zorg die verleend wordt. Zo komt naar voren in de volgende uitspraak (RBGEL:2022:6497):

"Ter zitting is gebleken dat de bewindvoerder zeer slecht bereikbaar is per telefoon en e-mail. De begeleidster van rechthebbende geeft aan voor rechthebbende maar drie kwartier per week ondersteuningstijd te hebben. Zij probeert regelmatig voor rechthebbende contact te krijgen met de bewindvoerder en staat dan soms wel een uur tot anderhalf uur in de wacht. Tijd die zij met rechthebbende graag anders had willen besteden. Zij belt vanwege het daarmee gemoeide tijdsbeslag in haar vrije tijd voor rechthebbende naar de bewindvoerder. Ook is gebleken dat de bewindvoerder niet of veel te laat reageert op e-mailberichten van rechthebbende. Zo heeft de begeleidster van rechthebbende op 1 mei 2022 twee emailberichten met leesbevestiging naar de bewindvoerder gestuurd, onder meer over het aanvragen van de [pas] voor rechthebbende. Eén emailbericht is op 18 mei gelezen maar is ten tijde van de zitting nog niet beantwoord en de ander is door de bewindvoerder nog niet gelezen. De bewindvoerder heeft volgens de begeleidster nagelaten dit jaar en vorig jaar voor rechthebbende de [pas] aan te vragen, waardoor rechthebbende jaarlijks een voordeel van € 75,-- misloopt. De bewindvoerder erkent dat de aanvraagformulieren voor de [pas] eerst op 23 mei 2022 zijn opgevraagd en dat de verwerkingstijd veel te lang is geweest. Voorts geeft de begeleidster aan dat telefoonrekeningen van rechthebbende niet op tijd worden betaald, dat rechthebbende telefonisch dreigt te worden afgesloten en dat extra kosten ontstaan. De bewindvoerder heeft erkend dat er herinneringen van de KPN zijn ontvangen en betaald. In hoeverre dit onnodige extra kosten voor rechthebbende met zich heeft gebracht is voor de kantonrechter niet duidelijk.”


Nummer 68 in de wachtrij (ECLI:NL:RBGEL:2022:6495):

"Rechthebbende geeft middels zijn begeleider aan dat er regelmatig moet worden gebeld of een e-mailbericht nog beantwoord gaat worden. Soms worden vragen bijna een week later beantwoord. Als de persoonlijk begeleider van rechthebbende mailt, wordt er niet sneller geantwoord. Telefonisch zou rechthebbende erg lang moeten wachten alvorens iemand van het bewindvoerderskantoor te kunnen spreken. Soms is rechthebbende nummer 68 in de wachtrij. Namens rechthebbende wordt ook gemeld, dat hij een vaste contactpersoon bij de bewindvoerder heeft, maar dat hij deze nooit, naar de kantonrechter begrijpt telefonisch, te spreken krijgt en door diverse medewerkers te woord wordt gestaan. Wel heeft de huidige contactpersoon hem in februari 2022 op zijn woonlocatie bezocht. Het toezenden van maandelijkse overzichten van zijn bankrekeningen gebeurt niet structureel. Het inlogsysteem werkt voorts niet optimaal en is niet voldoende standvastig.

De bewindvoerder is in de gelegenheid gesteld hierop schriftelijk te reageren doch een reactie is uitgebleven. De klachten zijn derhalve niet weersproken.


Ontslag
Beschermingsbewind is een zwaar middel dat diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Bereikbaarheid en persoonlijk contact met de bewindvoerder is dan ook van groot belang. De rechter neemt dit ook zeer serieus en neemt de zwaarste maatregel:

"De kantonrechter is dan ook van oordeel dat er sprake is van voldoende gewichtige redenen die aanleiding zijn om tot ontslag van de bewindvoerder over te gaan.
(...)
De kantonrechter zal de beloning van de te benoemen bewindvoerder voor de aanvangswerkzaamheden vaststellen op een bedrag van € 586,00 exclusief BTW."

“Het is te hopen dat de opvolgend bewindvoerder de ontslagen bewindvoerder aansprakelijk stelt voor deze schade.” Aldus Schuldinfo.

Bon: Schuldinfo

Ontslag Gelderse bewindvoerder vanwege slechte bereikbaarheid