De cliënten van Beaufin, in deze editie: Kwetsbare Ouderen


Deze almaar groter wordende groep bestaat uit ouderen met lichamelijke en/of geestelijke problemen. Niet zelden was er helaas sprake van (of een risico op) financieel misbruik en was er een afhankelijkheidsrelatie die voortkwam uit isolement en eenzaamheid. Het grootste deel van “onze” kwetsbare ouderen heeft te maken met dementie en kan door deze ziekte niet langer de eigen belangen behartigen.

Door digitalisering, individualisering van de maatschappij, globalisering en demografische ontwikkelingen wordt er steeds meer gevraagd van ouderen om de eigen financiële belangen te kunnen behartigen. Ouderen die voor bewindvoering en mentorschap in aanmerking komen, zijn in de regel onvoldoende zelfredzaam, kunnen de eigen woning bijvoorbeeld niet meer afwikkelingen na een verpleeghuisopname en blijken beperkt in staat om zorg en medische beslissingen te nemen. Vaak zijn ouderen met dementie niet langer wilsbekwaam en biedt bewindvoering (voor de financiën) en mentorschap (voor de zorg en medische zaken) bescherming.

Het gebrek aan wisbekwaamheid wordt vaak geassocieerd met curatele. Waarom dan geen curatele bij dementie? De rechtbank hanteert het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel. Dat wil zeggen: er wordt gekozen voor de mildste maatregel die de problemen het hoofd kan bieden. Indien curatele geen meerwaarde heeft ten opzichte van de combinatie van bewindvoering en mentorschap, dan zal er voor het laatste gekozen worden.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. De meest voor­ko­men­de vormen van dementie binnen onze cliënten: de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body dementie en frontotemporale dementie (FTD).

Andere vormen van dementie zijn:

  • Ziekte van Pick
  • Korsakov
  • Creutzfeldt-Jakob
  • Parkinson
  • Posterieure Corticale Atrofie (PCA)
  • Mild Cognitive Impairment (MCI)
  • Downsyndroom en dementie
  • Mengvorm dementie

Het komt vaak voor dat verschillende soorten dementie tegelijkertijd optreden. Dit wordt ook wel een mengbeeld of mengvorm dementie genoemd. Bij hersenonderzoek na het overlijden zien wetenschappers vaak vasculaire schade bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Ook de combinatie lewy body dementie en alzheimer komt voor.

Bron: Alzheimer Nederland

De cliënten van Beaufin, in deze editie: Kwetsbare Ouderen