Een kijkje in de keuken van het mentorschap

Sinds eind vorig jaar voert Beaufin naast bewindvoering ook de beschermingsmaatregel mentorschap uit. In dit artikel de ins and outs over het behartigen van zorg- en medische belangen.

Een wettelijk vertegenwoordiger kan de beslissingsbevoegdheid overnemen als iemand niet meer (voldoende) instaat is zelf te oordelen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding of hierover geen afgewogen beslissingen kan nemen. Als er geen familie of andere naasten beschikbaar zijn die de belangen op correcte wijze kunnen waarnemen, wordt er een professionele mentor aangevraagd.

Als de kantonrechter de maatregel mentorschap heeft uitgesproken zal de mentor die benoemd is de wettelijk vertegenwoordiger zijn en tevens de eerste contactpersoon voor de zorg- en hulpverleners. De maatregel mentorschap overruled de van rechtswege vertegenwoordiging door ouders, partner, kinderen of door de betreffende persoon aangewezen vertegenwoordiger in een getekende volmacht.

Mentorschap is het meest bekend voor mensen met dementie of andere beperkingen in de cognitie tijdens de laatste levensfase. Maar ook bij mensen met psychiatrische problematiek kan mentorschap een meerwaarde hebben. Tijdens de periode dat de persoon onvoldoende kan overzien wat de consequenties van de genomen keuzes zijn of helemaal geen beslissingen wil/kan nemen, kan de mentor deze taak overnemen.

Ook bij mensen met een verstandelijke beperking of een lichte verstandelijk beperking kan een professioneel mentor een meerwaarde zijn; ook als er wel familie aanwezig is. Sommige mensen kiezen ervoor om ‘gewoon’ hun rol als broer of zus te blijven vervullen en geen lastige beslissingen te willen nemen voor hun familielid. Het contact wordt dan niet ‘vervuild’ door de taak als wettelijk vertegenwoordiger.

Wat doet een mentor:
“De mentor is geen eerstelijns hulpverlener, maar een regisseur van de zorg voor de betrokkene, die pas in deze rol in actie komt wanneer dat nodig is. De mentor is bijvoorbeeld aanwezig bij de bespreking van het zorgplan, maar de uitvoering van de zorg behoort niet tot de taken van de mentor. Wel dient de mentor actief te waken over de belangen van betrokkene, wat niet alleen inhoudt dat afspraken over de zorg worden gemaakt maar ook dat erop wordt toegezien dat de afspraken worden opgevolgd door goede uitvoering met beoogd resultaat.”

Voor cliënten in de thuissituatie is er een rol voor de mentor weggelegd in het samen met de zorgverleners beoordelen hoe lang veilig zelfstandig wonen nog aan de orde is. Als er een WLZ-indicatie aangevraagd dient te worden zal de mentor een machtiging afgeven, zodat de zorgverlener de aanvraag kan indienen. De handtekening van de cliënt is niet meer nodig. Ook bij het zoeken naar een passende woonvorm speelt de mentor een belangrijke rol.

Voor cliënten die vallen onder de Wet Zorg en Dwang waar geen vertegenwoordiger voor aanwezig is, is de zorgaanbieder verplicht een mentor aan te vragen bij de rechter. Binnen de Wet verplichte GGZ geldt dat indien betrokkene niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is en geen vertegenwoordiger optreedt, doet de zorgaanbieder een verzoek voor een mentorschap.

Natuurlijk kunnen wij binnen Beaufin u ondersteunen als er een verzoek voor mentorschap ingediend gaat worden bij de kantonrechter.

Een kijkje in de keuken van het mentorschap