Adviesrecht: een tijdelijk bewind voor 5 jaar

Sinds 1 januari 2021 hebben gemeenten de wettelijke mogelijkheid om gebruik te maken van adviesrecht bij de procedure rond beschermingsbewind vanwege problematische schulden. Vanaf die datum kan de kantonrechter een bewind op grond van problematische schulden (of verkwisting) alleen voor bepaalde duur instellen: 5 jaar.

De expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap heeft besloten dat de duur van een dergelijk tijdelijk bewind, in beginsel, vijf jaar is. Na drie jaar vindt er een evaluatiemoment plaats (conform de vijfjaarlijkse evaluatie).

Zoals gezegd, op 1 januari 2021 treedt het adviesrecht voor gemeenten in werking. Dit betekent dat gemeenten vanaf die datum, nadat een bewind wordt ingesteld wegens problematische schulden, de kantonrechter mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het schuldenbewind of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning.

Het adviesrecht werkt als volgt. Wanneer de kantonrechter een schuldenbewind voor een bepaalde tijdsduur heeft ingesteld meldt de bewindvoerder dit binnen twee weken na het instellen van de maatregel bij de gemeente. Een schuldenbewind wordt in beginsel voor een periode van vijf jaar ingesteld met een evaluatie na drie jaar. Bij een bewind op grond van geestelijk/lichamelijk toestand waarbij tevens sprake is van problematische schulden kan de kantonrechter ervoor kiezen het bewind ook voor vijf jaar in te stellen. Binnen drie maanden na de instelling van het schuldenbewind stuurt de bewindvoerder de boedelbeschrijving en het plan van aanpak aan de gemeente. Vervolgens stuurt de gemeente binnen vier weken na ontvangst van de boedelbeschrijving en het plan van aanpak een advies aan de kantonrechter, de betrokkene en de bewindvoerder.

Adviesrecht: een tijdelijk bewind voor 5 jaar